Our Team


team5

Koushik Rakshit

team3

Srijib Dutta

team4

Vivekananda Mondal

team5

Bipul Kar

team6

Akash Kar

team7

Soumen Rakshit